Technical, organizational and legal issues of oil and gas onshore drilling waste management

Authors: Yu.G. Bezrodny, V.V. Novikova (VolgogradNIPImorneft Branch of LUKOIL-Engineering LLC in Volgograd, RF, Volgograd), E.Kh. Vekilov (Gubkin Scientific and Technical Society of Oil and Gas Experts, RF, Moscow)

Key words: environmental protection, well construction, drilling waste, waste disposal facility, mud pit, pitless drilling

The basic methods of collection, recycling and disposal of onshore drilling waste are considered. It is shown that under certain conditions it is more expedient to realize collection, neutralization and disposal of drilling waste in mud pits - accumulators that were built on the territory of the land allotment vested for the construction of well.
References
1. Bulatov A.I., Makarenko P.P., Shemetov V.Yu., Okhrana okruzhayushchey
sredy v neftegazovoy promyshlennosti (Environmental protection in the oil
and gas industry), Moscow: Nedra Publ., 1997, 483 p.
2. Balaba V.I., Ambarnaya tekhnologiya sbora i khraneniya otkhodov bureniya
(Pit technology for collection and storage of drilling waste)b Moscow: Publ. of
VINITI, 1996.
3. Bezrodnyy Yu.G., Razrabotka metodov obespecheniya okhrany
okruzhayushchey sredy pri proektirovanii i stroitel'stve neftegazovykh skvazhin
(Development of methods environmental protection when designing and
construction of oil and gas wells): Thesis of the doctor of technical sciences,
Moscow, 2009.
4. Balaba V.I., Burenie i neft', 2005, no. 3, pp. 47-49.
5. Bezrodnyy Yu.G., Botvinkin V.N., Stroitel'stvo neftyanykh i gazovykh skvazhin
na sushe i na more, 2000, no. 8-9, pp. 17-22.
6. Chukturov G.K., Sannikov R.Kh., Bagautdinov R.R., Stroitel'stvo neftyanykh i
gazovykh skvazhin na sushe i na more, 2012, no. 11, pp. 36-40.
7. Bezrodnyy Yu.G., Neftegazovye tekhnologii - World Oil, 2000, no. 4, pp. 7-10.
8. Bezrodnyy Yu.G., Mollaev R.Kh., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 1991,
no. 12, pp. 29-30.
9. Akimova A.A., Bezrodnyy Yu.G., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2000,
no. 3, pp. 65–69.
10. Bezrodnyy Yu.G., Akimova A.A., Ekologiya i promyshlennost' Rossii, 2001,
no. 5, pp. 18-21.
11. Bezrodnyy Yu.G., Akimova A.A., Zashchita okruzhayushchey sredy v
neftegazovom komplekse, 2002, no. 10, pp. 18-24.
12. Akimova A.A., Bezrodnyy Yu.G., Chalchenko V.P., Stroitel'stvo neftyanykh i
gazovykh skvazhin na sushe i na more, 1998, no. 8-9, pp. 34-38.
13. Bezrodnyy Yu.G., Mollaev R.Kh., Baybakov A.Z., Zashchita ot korrozii i
okhrana okruzhayushchey sredy, 1992, no. 9, pp. 8-15.
14. Bezrodnyy Yu.G., Mollaev R.Kh., Baybakov A.Z., Stroitel'stvo neftyanykh i
gazovykh skvazhin na sushe i na more, 1994, no. 9-10, pp. 23-27.

Key words: environmental protection, well construction, drilling waste, waste disposal facility, mud pit, pitless drilling

The basic methods of collection, recycling and disposal of onshore drilling waste are considered. It is shown that under certain conditions it is more expedient to realize collection, neutralization and disposal of drilling waste in mud pits - accumulators that were built on the territory of the land allotment vested for the construction of well.
References
1. Bulatov A.I., Makarenko P.P., Shemetov V.Yu., Okhrana okruzhayushchey
sredy v neftegazovoy promyshlennosti (Environmental protection in the oil
and gas industry), Moscow: Nedra Publ., 1997, 483 p.
2. Balaba V.I., Ambarnaya tekhnologiya sbora i khraneniya otkhodov bureniya
(Pit technology for collection and storage of drilling waste)b Moscow: Publ. of
VINITI, 1996.
3. Bezrodnyy Yu.G., Razrabotka metodov obespecheniya okhrany
okruzhayushchey sredy pri proektirovanii i stroitel'stve neftegazovykh skvazhin
(Development of methods environmental protection when designing and
construction of oil and gas wells): Thesis of the doctor of technical sciences,
Moscow, 2009.
4. Balaba V.I., Burenie i neft', 2005, no. 3, pp. 47-49.
5. Bezrodnyy Yu.G., Botvinkin V.N., Stroitel'stvo neftyanykh i gazovykh skvazhin
na sushe i na more, 2000, no. 8-9, pp. 17-22.
6. Chukturov G.K., Sannikov R.Kh., Bagautdinov R.R., Stroitel'stvo neftyanykh i
gazovykh skvazhin na sushe i na more, 2012, no. 11, pp. 36-40.
7. Bezrodnyy Yu.G., Neftegazovye tekhnologii - World Oil, 2000, no. 4, pp. 7-10.
8. Bezrodnyy Yu.G., Mollaev R.Kh., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 1991,
no. 12, pp. 29-30.
9. Akimova A.A., Bezrodnyy Yu.G., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2000,
no. 3, pp. 65–69.
10. Bezrodnyy Yu.G., Akimova A.A., Ekologiya i promyshlennost' Rossii, 2001,
no. 5, pp. 18-21.
11. Bezrodnyy Yu.G., Akimova A.A., Zashchita okruzhayushchey sredy v
neftegazovom komplekse, 2002, no. 10, pp. 18-24.
12. Akimova A.A., Bezrodnyy Yu.G., Chalchenko V.P., Stroitel'stvo neftyanykh i
gazovykh skvazhin na sushe i na more, 1998, no. 8-9, pp. 34-38.
13. Bezrodnyy Yu.G., Mollaev R.Kh., Baybakov A.Z., Zashchita ot korrozii i
okhrana okruzhayushchey sredy, 1992, no. 9, pp. 8-15.
14. Bezrodnyy Yu.G., Mollaev R.Kh., Baybakov A.Z., Stroitel'stvo neftyanykh i
gazovykh skvazhin na sushe i na more, 1994, no. 9-10, pp. 23-27.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

11.10.2021
07.10.2021
29.09.2021
Конкурс на соискание молодежной премии имени академика И.М. Губкина