Electric resistance and natural electrochemical activity of volcanogenous rocks

UDK: 552.3:550.832
DOI: 10.24887/0028-2448-2020-11-76-81
Key words: volcanic rocks, determination of the oil saturation coefficient, electrical resistance, natural electrochemical activity
Authors: S.V. Dobryden (Tyumen Branch of SurgutNIPIneft, Surgutneftegas PJSC, RF, Tyumen)

The article considers the factors influencing the electrical resistance and natural electrochemical activity of rocks of the volcanic-sedimentary sequence of the central zone of the north-eastern framing of the Krasnoleninsky arch. Differentiated petrophysical relationships are proposed to determine the oil saturation factor based on the data of standard well-logging. It was found that the electrical resistance is determined by the peculiarities of the structure of the void space and the nature of postmagmatic changes. In rocks with a low content of postmagmatic minerals, the presence of fractures contributes to the decrease in resistance, while cavities can increase the electrical resistivity of the rocks. Volcanic, volcanic-sedimentary, sedimentary rocks and deposits of the weathering crust containing increased amounts of clay minerals are characterized by low electrical resistance. The processes of albitization, carbonatization, silicification of volcanics contribute to an increase in electrical resistance.

The electrical indicators of volcanic-sedimentary and sedimentary rocks are reduced relative to most volcanic rocks, which is due to both the intergranular type of their void space and increased clay content. Among volcanic rocks with a low content of postmagmatic minerals, the average values electrical indicators are reduced in tuffs, which is due to the predominance of intergranular pores in their void space. For effusive rocks, clastolavas and lavoclastites in the void space of which caverns and cracks predominate, the average electrical indicators are increased. For each type of rocks within the group under consideration, several most probable values are noted, corresponding to a certain type of void space. The natural electrochemical activity of the rocks of the volcanic-sedimentary sequence is determined by diffusion-adsorption, filtration and redox processes. Clay volcanic, volcanic-sedimentary, sedimentary rocks, weathering crust deposits, basic volcanics are characterized by positive anomalies on the curve of spontaneous potentials, acidic volcanic rocks and volcanic-sedimentary rocks with a low content of adsorptive-active minerals are negative.

An example of determining the type of saturation and calculating the water saturation coefficient of rocks of a volcanic-sedimentary sequence according to the data of a standard complex of well-logging is given. The results obtained are confirmed by the data of core and well-log, the results of well tests.

References

1. Karlov A.M., Usmanov I.Sh., Trofimov E.N. et al., Makroizuchenie neftenasyshchennykh vulkanitov doyurskogo kompleksa Sidermskoy ploshchadi Rogozhnikovskogo mestorozhdeniya (Macro-study of oil-saturated volcanics of the pre-Jurassic complex of the Sidermskaya area of the Rogozhnikovskoye field) Proceedings of X scientific and practical conference “Puti realizatsii neftegazovogo potentsiala KhMAO” (Ways of realization of oil and gas potential of KhMAO), Khanty-Mansiysk, 2007, pp. 295–307.

2. Kropotova E.P., Korovina T.A., Romanov E.A., Fedortsov I.V., Sostoyanie izuchennosti i sovremennye vzglyady na stroenie, sostav i perspektivy doyurskikh otlozheniy zapadnoy chasti Surgutskogo rayona (Rogozhnikovskiy litsenzionnyy uchastok) (The state of knowledge and modern views on the structure, composition and prospects of pre-Jurassic deposits of the western part of the Surgut region (Rogozhnikovsky license area)),Proceedings of IX scientific and practical conference “Puti realizatsii neftegazovogo potentsiala KhMAO” (Ways of realization of oil and gas potential of KhMAO), Khanty-Mansiysk, 2006, pp. 133–146.

3. Shadrina S.V., Kritskiy I.L., The formation of volcanogenic reservoir by hydrothermal fluid  (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2012, no. 8, pp. 18–21.

4. Vendel’shteyn B.Yu., Rezvanov R.A., Geofizicheskie metody opredeleniya parametrov neftegazovykh kollektorov (pri podschete zapasov i proektirovanii razrabotki mestorozhdeniy) (Geophysical methods of determining the parameters of oil and gas reservoirs (for calculation of reserves and reservoir engineering))., Moscow: Nedra Publ., 1978, 318 p.

5. Dobrynin V.M., Vendelshteyn B.Yu., Kozhevnikov D.A., Petrofizika (Fizika gornykh porod) (Petrophysics (Physics of rocks)), Moscow: Nedra Publ., 1991, 368 p.

6. Gil'manova R.Kh., Egorov A.F., Krotov S.A., Ziyatdinov R.R., Influence of lithology on resistance of oil-saturated carbonate collectors in transit zone and their further development (In Russ.), Neftepromyslovoe delo, 2012, no. 1, pp.  84–89.

7. Dakhnov V.N., Interpretatsiya rezul'tatov geofizicheskikh issledovaniy razrezov skvazhin (Interpretation of the results of geophysical investigations of well sections), Moscow: Nedra Publ., 1982, 448 p.

8. Zaripov O.G., Sonich V.P., Influence of lithology of reservoir rocks on the resistivity of reservoirs (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2001, no. 9, pp. 18–21.

9. Komova A.D., D'yakonova T.F., Isakova T.G. et al., Features of the structure and evaluation of oil saturation factor of low-resistivity Upperjurassic reservoirs on example of the Vat’egan field of Western Siberia (In Russ.),   Ekspozitsiya Neft' Gaz, 2016, no. 7(53), pp. 17–21.

10. Leont'ev E.I., Doroginitskaya L.M., Kuznetsov G.S., Malykhin A.Ya., Izuchenie kollektorov nefti i gaza mestorozhdeniy Zapadnoy Sibiri geofizicheskimi metodami (Study of oil and gas reservoirs of Western Siberia fields by geophysical methods), Moscow: Nedra Publ., 1974, 240 p.

11. Mel'nik I.A., Cause of low electrical resistance in the low-resistance reservoirs (In Russ.),  Geofizicheskie issledovaniya, 2014, V. 15, no. 4, pp. 44–53.

12. Teploukhov V.M., Nakonechnyy A.V., Teploukhov A.V., Separation of a low-resistance facies and its impact on the geological model of the Yu11 layer of Shinginskoye field (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2013, no. 6, pp. 85–87.

13. Vendel'shteyn B.Yu., Issledovanie razrezov neftyanykh i gazovykh skvazhin metodom sobstvennykh potentsialov (Research of sections of oil and gas wells by the method of intrinsic potentials), Moscow: Nedra Publ., 1966, 206 p.

14. Limberger Yu.A., Fractured reservoirs: extraction and study in well sections (In Russ.), Oil & Gas Journal Russia, 2008, no. 4, pp. 18–26.

15. Pirson S.J., Oil reservoir engineering, McGraw-Hill, New York City, 1958.

The article considers the factors influencing the electrical resistance and natural electrochemical activity of rocks of the volcanic-sedimentary sequence of the central zone of the north-eastern framing of the Krasnoleninsky arch. Differentiated petrophysical relationships are proposed to determine the oil saturation factor based on the data of standard well-logging. It was found that the electrical resistance is determined by the peculiarities of the structure of the void space and the nature of postmagmatic changes. In rocks with a low content of postmagmatic minerals, the presence of fractures contributes to the decrease in resistance, while cavities can increase the electrical resistivity of the rocks. Volcanic, volcanic-sedimentary, sedimentary rocks and deposits of the weathering crust containing increased amounts of clay minerals are characterized by low electrical resistance. The processes of albitization, carbonatization, silicification of volcanics contribute to an increase in electrical resistance.

The electrical indicators of volcanic-sedimentary and sedimentary rocks are reduced relative to most volcanic rocks, which is due to both the intergranular type of their void space and increased clay content. Among volcanic rocks with a low content of postmagmatic minerals, the average values electrical indicators are reduced in tuffs, which is due to the predominance of intergranular pores in their void space. For effusive rocks, clastolavas and lavoclastites in the void space of which caverns and cracks predominate, the average electrical indicators are increased. For each type of rocks within the group under consideration, several most probable values are noted, corresponding to a certain type of void space. The natural electrochemical activity of the rocks of the volcanic-sedimentary sequence is determined by diffusion-adsorption, filtration and redox processes. Clay volcanic, volcanic-sedimentary, sedimentary rocks, weathering crust deposits, basic volcanics are characterized by positive anomalies on the curve of spontaneous potentials, acidic volcanic rocks and volcanic-sedimentary rocks with a low content of adsorptive-active minerals are negative.

An example of determining the type of saturation and calculating the water saturation coefficient of rocks of a volcanic-sedimentary sequence according to the data of a standard complex of well-logging is given. The results obtained are confirmed by the data of core and well-log, the results of well tests.

References

1. Karlov A.M., Usmanov I.Sh., Trofimov E.N. et al., Makroizuchenie neftenasyshchennykh vulkanitov doyurskogo kompleksa Sidermskoy ploshchadi Rogozhnikovskogo mestorozhdeniya (Macro-study of oil-saturated volcanics of the pre-Jurassic complex of the Sidermskaya area of the Rogozhnikovskoye field) Proceedings of X scientific and practical conference “Puti realizatsii neftegazovogo potentsiala KhMAO” (Ways of realization of oil and gas potential of KhMAO), Khanty-Mansiysk, 2007, pp. 295–307.

2. Kropotova E.P., Korovina T.A., Romanov E.A., Fedortsov I.V., Sostoyanie izuchennosti i sovremennye vzglyady na stroenie, sostav i perspektivy doyurskikh otlozheniy zapadnoy chasti Surgutskogo rayona (Rogozhnikovskiy litsenzionnyy uchastok) (The state of knowledge and modern views on the structure, composition and prospects of pre-Jurassic deposits of the western part of the Surgut region (Rogozhnikovsky license area)),Proceedings of IX scientific and practical conference “Puti realizatsii neftegazovogo potentsiala KhMAO” (Ways of realization of oil and gas potential of KhMAO), Khanty-Mansiysk, 2006, pp. 133–146.

3. Shadrina S.V., Kritskiy I.L., The formation of volcanogenic reservoir by hydrothermal fluid  (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2012, no. 8, pp. 18–21.

4. Vendel’shteyn B.Yu., Rezvanov R.A., Geofizicheskie metody opredeleniya parametrov neftegazovykh kollektorov (pri podschete zapasov i proektirovanii razrabotki mestorozhdeniy) (Geophysical methods of determining the parameters of oil and gas reservoirs (for calculation of reserves and reservoir engineering))., Moscow: Nedra Publ., 1978, 318 p.

5. Dobrynin V.M., Vendelshteyn B.Yu., Kozhevnikov D.A., Petrofizika (Fizika gornykh porod) (Petrophysics (Physics of rocks)), Moscow: Nedra Publ., 1991, 368 p.

6. Gil'manova R.Kh., Egorov A.F., Krotov S.A., Ziyatdinov R.R., Influence of lithology on resistance of oil-saturated carbonate collectors in transit zone and their further development (In Russ.), Neftepromyslovoe delo, 2012, no. 1, pp.  84–89.

7. Dakhnov V.N., Interpretatsiya rezul'tatov geofizicheskikh issledovaniy razrezov skvazhin (Interpretation of the results of geophysical investigations of well sections), Moscow: Nedra Publ., 1982, 448 p.

8. Zaripov O.G., Sonich V.P., Influence of lithology of reservoir rocks on the resistivity of reservoirs (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2001, no. 9, pp. 18–21.

9. Komova A.D., D'yakonova T.F., Isakova T.G. et al., Features of the structure and evaluation of oil saturation factor of low-resistivity Upperjurassic reservoirs on example of the Vat’egan field of Western Siberia (In Russ.),   Ekspozitsiya Neft' Gaz, 2016, no. 7(53), pp. 17–21.

10. Leont'ev E.I., Doroginitskaya L.M., Kuznetsov G.S., Malykhin A.Ya., Izuchenie kollektorov nefti i gaza mestorozhdeniy Zapadnoy Sibiri geofizicheskimi metodami (Study of oil and gas reservoirs of Western Siberia fields by geophysical methods), Moscow: Nedra Publ., 1974, 240 p.

11. Mel'nik I.A., Cause of low electrical resistance in the low-resistance reservoirs (In Russ.),  Geofizicheskie issledovaniya, 2014, V. 15, no. 4, pp. 44–53.

12. Teploukhov V.M., Nakonechnyy A.V., Teploukhov A.V., Separation of a low-resistance facies and its impact on the geological model of the Yu11 layer of Shinginskoye field (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2013, no. 6, pp. 85–87.

13. Vendel'shteyn B.Yu., Issledovanie razrezov neftyanykh i gazovykh skvazhin metodom sobstvennykh potentsialov (Research of sections of oil and gas wells by the method of intrinsic potentials), Moscow: Nedra Publ., 1966, 206 p.

14. Limberger Yu.A., Fractured reservoirs: extraction and study in well sections (In Russ.), Oil & Gas Journal Russia, 2008, no. 4, pp. 18–26.

15. Pirson S.J., Oil reservoir engineering, McGraw-Hill, New York City, 1958.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

29.04.2021
19.04.2021
17.04.2021
Конкурс на соискание молодежной премии имени академика И.М. Губкина