The influence of post-magmatic transformations on filtration and capacitive properties and distribution of radioactive elements in volcanogenic rocks

UDK: 553.98
DOI: 10.24887/0028-2448-2020-8-12-17
Key words: volcanogenic rocks, filtration and capacitive properties, hydrothermal-metasomatic processes, natural radioactive elements, spectral X-ray logging
Authors: S.V. Dobryden (Tyumen Branch of SurgutNIPIneft, Surgutneftegas PJSC, RF, Tyumen)
The article considers the influence of post-magmatic processes on the filtration and capacitive properties and distribution of natural radioactive elements in volcanogenic rocks. It is shown that the secondary transformations of volcanogenic rocks are determined by the primary texture features, mineral composition and type of thermal solutions. Volcanogenic rocks of the basic composition with a high content of dark-colored minerals are prone to calcification and сhloritization of dark-colored minerals. In acidic volcanogenic rocks with a low content of mafic minerals, these processes are less developed. Chloritization covers phenocrysts and volcanic glass of the bulk, calcification appears in the void space. Under the influence of high-temperature thermal solutions, alkaline plagioclases are albitized. The impact of low-temperature hydrothermal solutions leads to leaching of feldspars and quartz, chlorination, microclinization, calcification of phenocrysts , the bulk and void space of volcanogenic rocks. Under the influence of hydrothermal-metasomatic processes, the filtration and capacitive properties of volcanogenic rocks change. Leaching of mineral grains of rocks improves filtration and capacity parameters; albitization and silicification lead to the filling of the void space with post-magmatic minerals; pelitization-hydromiclization significantly reduces permeability, while chloritization weakly affects the change in filtration and capacitive parameters; carbonation, mixed-layer formations, and microclinization reduce the filtration-capacitive parameters to varying degrees. Volcanogenic rocks of intermediate and basic composition, as well as sedimentary deposits are characterized by low filtration and capacitive parameters. As a result of hydrothermal-metasomatic processes, a redistribution of the concentrations of uranium, thorium and potassium in the rocks of the volcanic-sedimentary sequence occurs. The radioactivity of volcanogenic rocks of acidic composition increases from albitized, silicified, carbonated differences to chloritized, mixed-layer formations, pelitized-hydromiclised and further to microclinized differences. The processes of albitization, silicification, and carbonation form a single group in terms of the content of natural radioactive elements and have the highest ratios Th / K and U / K. The values of the Th / K and U / K ratios decrease from chloritized to mixed-layer formations, pelitized-hydromicled, to microclinized rocks.
An example of a petrological separation of a volcanic-sedimentary sequence by a complex of geophysical methods using data from the spectral modification of the gamma ray is given. It is shown that the use of spectral gamma-ray logging data in the complex of logging methods allows to increase the reliability of the petrological separation of a volcanic-sedimentary sequence and the allocation of productive intervals of the volcanic-sedimentary sequence.
References
1. Korovina T.A., Kropotova E.P., Romanov E.A., Shadrina S.V., Geologiya i neftenasyshchenie v porodakh triasa Rogozhnikovskogo LU. Regional'nye seysmologicheskie i metodicheskie predposylki uvelicheniya resursnoy bazy nefti, gaza i kondensata, povyshenie izvlekaemosti nefti v Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provintsii (Geology and oil saturation in the Triassic rocks of the Rogozhnikovsky license area. Regional seismological and methodological prerequisites for increasing the resource base of oil, gas and condensate, increasing oil recoverability in the West Siberian oil and gas province), Collected papers “Sostoyanie, tendentsii i problemy razvitiya neftegazovogo potentsiala Zapadnoy Sibiri” (The state, trends and problems of the development of oil and gas potential of Western Siberia), Proceedings of mezhdunarodnoy akademicheskoy konferentsii, Tyumen, 2006, pp. 138–142.
2. Kropotova E.P., Korovina T.A., Romanov E.A., Fedortsov I.V., Sostoyanie izuchennosti i sovremennye vzglyady na stroenie, sostav i perspektivy doyurskikh otlozheniy zapadnoy chasti Surgutskogo rayona (Rogozhnikovskiy litsenzionnyy uchastok) (The state of knowledge and modern views on the structure, composition and prospects of pre-Jurassic deposits of the western part of the Surgut region (Rogozhnikovsky license area)),Proceedings of IX scientific and practical conference “Puti realizatsii neftegazovogo potentsiala KhMAO” (Ways of realization of oil and gas potential of KhMAO), Khanty-Mansiysk, 2006, pp. 133–146.
3. Shadrina S.V., Kondakov A.P., New data on the basement of the north-eastern framing of Krasnoleninskiy arch (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2014, no. 11, pp. 94–99.
4. Shadrina S.V., Kritskiy I.L., The formation of volcanogenic reservoir by hydrothermal fluid (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2012, no. 8, pp. 18–21.
5. Titaeva N.A., Yadernaya geokhimiya (Nuclear geochemistry), Moscow: Publ. of MSU, 2000, 336 p.
6. Chirkov V.L., Gorbunov I.N., Shadrina S.V. et al., Geochemical and thermogeodynamic criteria for prediction of Western Siberia basement oil and gas content (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2011, no. 4, pp. 41–45.
7. Kuzovatov N.I., Utkin Yu.V., Chernyshov A.I. et al., Sistematika i klassifikatsiya magmaticheskikh porod (Systematics and classification of igneous rocks), Tomsk: TSU, 2013, 97 p.
8. Dobrynin V.M., Vendelshteyn B.Yu., Kozhevnikov D.A., Petrofizika (Fizika gornykh porod) (Petrophysics (Physics of rocks)), Moscow: Nedra Publ., 1991, 368 p.
9. Andreev V.I., Raspredelenie estestvennykh radioaktivnykh elementov v tverdykh vulkanitakh i radiogennykh gazakh iz vulkanov i gidroterm Kamchatki i Kuril (Distribution of natural radioactive elements in solid volcanics and radiogenic gases from volcanoes and hydrotherms of Kamchatka and the Kuriles), Petropavlovsk-Kamchatskiy: Publ. of Vitus Bering Kamchatka State University, 2013, 158 p.
10. Radiogeokhimicheskie issledovaniya. Metodicheskie rekomendatsii (Radiogeochemical research. Guidelines): edited by Smyslov A.A., Titov V.K., Savinov I.B., Tomsk: Publ. of TPI, 1974, 144 p.
11. Smyslov A.A., Uran i toriy v zemnoy kore (Uranium and thorium in the earth's crust), Leningrad: Nedra Publ., 1974, 231 p.
12. Arbuzov S.I., Rikhvanov L.P., Geokhimiya radioaktivnykh elementov (Geochemistry of radioactive elements), Tomsk: Publ. of TPU, 2011, 300 p.
13. Fomin Yu.A., Distribution of uranium and thorium in volcanogenic-intrusive rocks of the North Minusinsk depression (on the example of one of the central-type paleovolcanoes) (In Russ.), Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo instituta, 1976, V. 260: Geologiya, pp. 55–58.
14. Fomin Yu.A., Some features of the behavior of uranium and thorium in volcanogenic formations in the northeastern mountain frame of the Minusinsk Basin (In Russ.), Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo instituta, 1976, V. 289: Geologiya, pp 101–106.
15. Turyshev V.V., Peculiarities of radioactive elements distribution in the igneous rocks as a basis for their lithological typing (on example of PreJurassic sedimentary complex in West Siberia) (In Russ.), Karotazhnik, 2019, no. 3 (297), pp. 3–17.


Attention!
To buy the complete text of article (Russian version a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .