Generation potential of organic matter Bazhenov Formation rocks in the south-east of West Siberia (Tomsk region)

Authors: I.V. Goncharov, V.V. Samoilenko, N.V. Oblasov, S.V. Fadeeva, E.S. Bakhtina (TomskNIPIneft JSC, RF, Tomsk)

Key words: Bazhenov Formation, organic matter, geochemical studies, сatagenesis, the initial generative potential, Western Siberia.

The authors investigated the regional patterns of change in generation potential of the organic matter of the Bazhenov Formation rocks south-east of Western Siberia using modern geochemical methods: pyrolysis Rock-Eval, GC-MS of extracts. The article presents the estimation of the initial generation potential and the regularities of change of the depositional environment of organic matter of the Bazhenov Formation.

References
1. Kontorovich A.E., Danilova V.P., Kostyreva E.A. et al., Source rocks of Western
Siberia: the old and the new vision the problem(In Russ.), Proceedings of
scientific meeting “Organicheskaya geokhimiya nefteproizvodyashchikh
porod Zapadnoy Sibiri” (Organic geochemistry of oil-producing rocks of
Western Siberia), Novosibirsk: Publ. of SB RAS, 1999, pp. 10-12.
2. Reshenie 6 Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo soveshchaniya po
rassmotreniyu i prinyatiyu utochnennykh stratigraficheskikh skhem mezozoyskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri (The decision of the 6th Interdepartmental Stratigraphic Meeting on the consideration and adoption of revised stratigraphic schemes of Mesozoic deposits of Western Siberia), Novosibirsk, 2003, Novosibirsk: Publ. of SNIIGGiMS, 2004, 114 p.
3. Kontorovich V.A., Generation potential of the Volga sediments in southeastern areas of Western Siberia (In Russ.), Geologiya nefti i gaza = 2001, no. 1, pp. 26-32.
4. Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M., The biomarker guide, U.K., Cambridge: Cambridge University Press, 2005, 1155 p.
5. Fomin A.N., Katagenez organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost'
mezozoyskikh i paleozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskogo megabasseyna
(Catagenesis of organic matter and oil and gas potential of Mesozoic and
Paleozoic rocks of the West Siberian megabasin), Novosibirsk: Publ. of IPGG
SB RAS, 2011. – 331 s.
6. Goncharov I.V., Samoylenko V.V., Oblasov N.V., Fadeeva S.V., Catagenesis of organic matter Bazhenov Formation rocks in the south-east of West Siberia (Tomsk region) (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2013, no. 10, pp. 32-37.
7. Goncharov I.V., On the estimation of oils catagenesis (In Russ.), Izvestiya
TPU, 2000, V. 303, no. 1, pp. 182-188.
8.Chakhmakhchev V.A., Vinogradova T.L., Geochemical indicators of facies
and genetic types of parent organic matter, Geokhimiya = Geochemistry International, 2003, no. 5, pp. 554-560.
9.Goncharov I.V., Geokhimiya neftey Zapadnoy Sibiri (Geochemistry of Western Siberia oils), Moscow: Nedra Publ., 1987, 181 p.
10. Hughes W.B., Holba A.G., Dzou L.I.P., The ratios of dibenzothiophene to
phenanthrene and pristine to phitane as indicators of depositional environmental and lithology of petroleum source rocks, Geochimica et Cosmochimica Acta, 1995, V. 59, no. 17, pp. 3581-3598.
11. Tissot B.P., Welte D.H., Petroleum formation and occurrence, 2nd edition,
Springer-Verlag, Berlin, 1984.
12. Neruchev S.G., Rogozina E.A., Zelichenko I.A. et al., Neftegazoobrazovanie v otlozheniyakh domanikovogo tipa (Oil and gas formation of Domanik type deposits), Leningrad: Nedra Publ., 1986, 247 p.
13. Goncharov I.V., Oblasov N.V., Samoylenko V.V. et al., Source rocks and oils in eastern part of West Siberia (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2010, no. 8, pp. 24-28. 

Key words: Bazhenov Formation, organic matter, geochemical studies, сatagenesis, the initial generative potential, Western Siberia.

The authors investigated the regional patterns of change in generation potential of the organic matter of the Bazhenov Formation rocks south-east of Western Siberia using modern geochemical methods: pyrolysis Rock-Eval, GC-MS of extracts. The article presents the estimation of the initial generation potential and the regularities of change of the depositional environment of organic matter of the Bazhenov Formation.

References
1. Kontorovich A.E., Danilova V.P., Kostyreva E.A. et al., Source rocks of Western
Siberia: the old and the new vision the problem(In Russ.), Proceedings of
scientific meeting “Organicheskaya geokhimiya nefteproizvodyashchikh
porod Zapadnoy Sibiri” (Organic geochemistry of oil-producing rocks of
Western Siberia), Novosibirsk: Publ. of SB RAS, 1999, pp. 10-12.
2. Reshenie 6 Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo soveshchaniya po
rassmotreniyu i prinyatiyu utochnennykh stratigraficheskikh skhem mezozoyskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri (The decision of the 6th Interdepartmental Stratigraphic Meeting on the consideration and adoption of revised stratigraphic schemes of Mesozoic deposits of Western Siberia), Novosibirsk, 2003, Novosibirsk: Publ. of SNIIGGiMS, 2004, 114 p.
3. Kontorovich V.A., Generation potential of the Volga sediments in southeastern areas of Western Siberia (In Russ.), Geologiya nefti i gaza = 2001, no. 1, pp. 26-32.
4. Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M., The biomarker guide, U.K., Cambridge: Cambridge University Press, 2005, 1155 p.
5. Fomin A.N., Katagenez organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost'
mezozoyskikh i paleozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskogo megabasseyna
(Catagenesis of organic matter and oil and gas potential of Mesozoic and
Paleozoic rocks of the West Siberian megabasin), Novosibirsk: Publ. of IPGG
SB RAS, 2011. – 331 s.
6. Goncharov I.V., Samoylenko V.V., Oblasov N.V., Fadeeva S.V., Catagenesis of organic matter Bazhenov Formation rocks in the south-east of West Siberia (Tomsk region) (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2013, no. 10, pp. 32-37.
7. Goncharov I.V., On the estimation of oils catagenesis (In Russ.), Izvestiya
TPU, 2000, V. 303, no. 1, pp. 182-188.
8.Chakhmakhchev V.A., Vinogradova T.L., Geochemical indicators of facies
and genetic types of parent organic matter, Geokhimiya = Geochemistry International, 2003, no. 5, pp. 554-560.
9.Goncharov I.V., Geokhimiya neftey Zapadnoy Sibiri (Geochemistry of Western Siberia oils), Moscow: Nedra Publ., 1987, 181 p.
10. Hughes W.B., Holba A.G., Dzou L.I.P., The ratios of dibenzothiophene to
phenanthrene and pristine to phitane as indicators of depositional environmental and lithology of petroleum source rocks, Geochimica et Cosmochimica Acta, 1995, V. 59, no. 17, pp. 3581-3598.
11. Tissot B.P., Welte D.H., Petroleum formation and occurrence, 2nd edition,
Springer-Verlag, Berlin, 1984.
12. Neruchev S.G., Rogozina E.A., Zelichenko I.A. et al., Neftegazoobrazovanie v otlozheniyakh domanikovogo tipa (Oil and gas formation of Domanik type deposits), Leningrad: Nedra Publ., 1986, 247 p.
13. Goncharov I.V., Oblasov N.V., Samoylenko V.V. et al., Source rocks and oils in eastern part of West Siberia (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2010, no. 8, pp. 24-28. 


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

19.05.2022
18.05.2022
11.05.2022