Estimating productivity factors of new wells of fields of Perm Krai North

Authors: V.V. Poplygin, D.V. Golovkov (Perm National Research Polytechnic University, RF, Perm)

Key words: oil deposit, productivity factor, bottom-hole pressure, reservoir pressure, deformations.

The results of operation of the new production wells of fields of Perm Region North are considered. It is shown, that productivity factors of new wells, which are brought into service after deposits pilot operation, significantly reduced. The main reasons of productivity factors reduction are deterioration of an objects energy state, reducing permeability and effective thicknesses in places of the new wells bringing into operation. The estimation of the degree of influence of degassing of the reservoir oil and changes of reservoir permeability due to its deformation in the area of bottom-hole pressures below the saturation pressure for Siberian field on the change of the actual wells productivity factors is separately executed.

References
1. Poplygin V.V., Golovizina A.A., Neft', gaz i biznes, 2011, no. 8, pp. 24-26.
2. Poplygin V.V., Galkin S.V., Davydova I.S., Geologiya, geofizika i razrabotka
neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2010, no. 12, pp. 54-58.
3. V.V. Poplygin, I.S. Davydova, I.V. Kuznetsov, S.V. Galkin, Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe i gornoe delo, 2010, no. 5, pp. 70-74.
4. Erofeev A.A., Mordvinov V.A., Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe
i gornoe delo, 2012, no. 5, pp. 57-62.
5. Mordvinov V.A., Poplygin V.V., Erofeev A.A., Neftyanoe khozyaystvo – Oil
Industry, 2012, no. 10, pp. 102-103.
11. Lysenko V.D., Grayfer V.I., Razrabotka maloproduktivnykh neftyanykh
mestorozhdeniy (Development of low productivity oil fields), Moscow:
Nedra–Biznestsentr Publ., 2001, 562 p.
6. Poplygin V.V., Poplygina I.S., Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe
i gornoe delo, 2012, no. 5, pp. 63-69.
7. Poplygin V.V., Prognozirovanie produktivnosti skvazhin i tempov
nefteizvlecheniya pri vysokoy gazonasyshchennosti plastovoy nefti (na
primere mestorozhdeniy Verkhnego Prikam'ya) (Prediction of well productivity
and oil recovery rates with high gas saturation of reservoir oil (for example,
deposits of the Upper Kama region)): thesis of candidate of technical
science, St. Petersburg, 2011.
8. Ikonnikova L.N., Zolotukhin A.B., Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe
i gornoe delo, 2012, no. 2, pp. 61-68.
9. Lysenko V.D., Grayfer V.I., Razrabotka maloproduktivnykh neftyanykh
mestorozhdeniy (Development of low productivity oil fields), Moscow:
Nedra–Biznestsentr Publ., 2001, 562 p.
10. Savchik M.B., Ponomareva I.N., Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe
i gornoe delo, 2012, no. 2, pp. 77-82.
11. Lekomtsev A.V., Mordvinov V.A., Turbakov M.S., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2011, no. 10, pp. – C. 30-31. 

Key words: oil deposit, productivity factor, bottom-hole pressure, reservoir pressure, deformations.

The results of operation of the new production wells of fields of Perm Region North are considered. It is shown, that productivity factors of new wells, which are brought into service after deposits pilot operation, significantly reduced. The main reasons of productivity factors reduction are deterioration of an objects energy state, reducing permeability and effective thicknesses in places of the new wells bringing into operation. The estimation of the degree of influence of degassing of the reservoir oil and changes of reservoir permeability due to its deformation in the area of bottom-hole pressures below the saturation pressure for Siberian field on the change of the actual wells productivity factors is separately executed.

References
1. Poplygin V.V., Golovizina A.A., Neft', gaz i biznes, 2011, no. 8, pp. 24-26.
2. Poplygin V.V., Galkin S.V., Davydova I.S., Geologiya, geofizika i razrabotka
neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2010, no. 12, pp. 54-58.
3. V.V. Poplygin, I.S. Davydova, I.V. Kuznetsov, S.V. Galkin, Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe i gornoe delo, 2010, no. 5, pp. 70-74.
4. Erofeev A.A., Mordvinov V.A., Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe
i gornoe delo, 2012, no. 5, pp. 57-62.
5. Mordvinov V.A., Poplygin V.V., Erofeev A.A., Neftyanoe khozyaystvo – Oil
Industry, 2012, no. 10, pp. 102-103.
11. Lysenko V.D., Grayfer V.I., Razrabotka maloproduktivnykh neftyanykh
mestorozhdeniy (Development of low productivity oil fields), Moscow:
Nedra–Biznestsentr Publ., 2001, 562 p.
6. Poplygin V.V., Poplygina I.S., Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe
i gornoe delo, 2012, no. 5, pp. 63-69.
7. Poplygin V.V., Prognozirovanie produktivnosti skvazhin i tempov
nefteizvlecheniya pri vysokoy gazonasyshchennosti plastovoy nefti (na
primere mestorozhdeniy Verkhnego Prikam'ya) (Prediction of well productivity
and oil recovery rates with high gas saturation of reservoir oil (for example,
deposits of the Upper Kama region)): thesis of candidate of technical
science, St. Petersburg, 2011.
8. Ikonnikova L.N., Zolotukhin A.B., Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe
i gornoe delo, 2012, no. 2, pp. 61-68.
9. Lysenko V.D., Grayfer V.I., Razrabotka maloproduktivnykh neftyanykh
mestorozhdeniy (Development of low productivity oil fields), Moscow:
Nedra–Biznestsentr Publ., 2001, 562 p.
10. Savchik M.B., Ponomareva I.N., Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe
i gornoe delo, 2012, no. 2, pp. 77-82.
11. Lekomtsev A.V., Mordvinov V.A., Turbakov M.S., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2011, no. 10, pp. – C. 30-31. 


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

23.06.2022
17.06.2022
17.06.2022