Geochemical control methods for monitoring oil and gas fields development in Tomskneft OJSC

Authors: T.N. Silkina, P.V. Molodykh, M.V. Skorodulina (TomskNIPIneft JSC, RF, Tomsk), Yu.G. Kopylova (National Research Tomsk Polytechnic University, RF, Tomsk)

Key words: chemical composition, ground water, analytical control, geochemical analysis techniques, geochemical indicators, water influx sources

The use of chemical water composition information may be considered as an additional method for water influx source determination from production well. It also allows to predict reservoir saturation in the region of infill drilling and other well activities. The solution of such reservoir management problems is achieved by means of hydrogeochemical indicators analytical control of oil-water saturated reservoirs ground salt waters. In addition, typical water types ща hydrogeological horizons of oil and gas reservoirs regions are also determined.

  References

1. Poroshin V.D., Mulyak V.V., Metody obrabotki i interpretatsii gidrokhimicheskikh dannykh pri kontrole razrabotki neftyanykh mestorozhdeniy (Methods of processing and interpretation of hydrochemical data in monitoring the oil fields development), Moscow: Nedra-Biznestsentr Publ., 2004, 220 p.
2. Reznikov A.A., Mulikovskaya E.P., Sokolov I.Yu. et al., Metody analiza prirodnykh vod (Methods of analysis of natural waters), Moscow: Nedra Publ., 1970, 488 p.
3. Kraynov S.R., Ryzhenko B.N., Shvets V.M., Geokhimiya podzemnykh vod (Teoreticheskie, prikladnye i ekologicheskie aspekty) (Groundwater geochemistry
(theoretical, applied and environmental aspects)), Moscow: Nauka Publ.,
2004, 677 p.
4. Valyashko M.G., Metody analiza rassolov i soley (Methods of analysis of salt
water and salts): edited by Morachevskiy Yu.V., Petrova E.M., Moscow: Khimiya
Publ., 1964, 404 p.
5. Alekseev V.A., Ryzhenko B.N., Shvartsev S.L., Geologicheskaya evolyutsiya i
samoorganizatsiya sistemy voda-poroda (Geological evolution and self-organization
of the water - rock system), Part 1: Sistema voda – poroda v zemnoy
kore: vzaimodeystvie, kinetika, ravnovesie, modelirovanie (System water - rock
in the crust: interaction, kinetics, balance, modeling), Novosibirsk: Publ. of SB
RAS, 2005, 244 p.
6. Goncharov I.V., Oblasov N.V., Samoylenko V.V. et al., Nedropol'zovanie XXI
vek, 2012, no. 5, pp. 50-55.
7. Pit'eva K.E., Gidrogeokhimiya: Uchebnoe. posobie (Hydrogeochemistry:
Textbook), Moscow: Publ. of MSU, 1988, 316 p.

Key words: chemical composition, ground water, analytical control, geochemical analysis techniques, geochemical indicators, water influx sources

The use of chemical water composition information may be considered as an additional method for water influx source determination from production well. It also allows to predict reservoir saturation in the region of infill drilling and other well activities. The solution of such reservoir management problems is achieved by means of hydrogeochemical indicators analytical control of oil-water saturated reservoirs ground salt waters. In addition, typical water types ща hydrogeological horizons of oil and gas reservoirs regions are also determined.

  References

1. Poroshin V.D., Mulyak V.V., Metody obrabotki i interpretatsii gidrokhimicheskikh dannykh pri kontrole razrabotki neftyanykh mestorozhdeniy (Methods of processing and interpretation of hydrochemical data in monitoring the oil fields development), Moscow: Nedra-Biznestsentr Publ., 2004, 220 p.
2. Reznikov A.A., Mulikovskaya E.P., Sokolov I.Yu. et al., Metody analiza prirodnykh vod (Methods of analysis of natural waters), Moscow: Nedra Publ., 1970, 488 p.
3. Kraynov S.R., Ryzhenko B.N., Shvets V.M., Geokhimiya podzemnykh vod (Teoreticheskie, prikladnye i ekologicheskie aspekty) (Groundwater geochemistry
(theoretical, applied and environmental aspects)), Moscow: Nauka Publ.,
2004, 677 p.
4. Valyashko M.G., Metody analiza rassolov i soley (Methods of analysis of salt
water and salts): edited by Morachevskiy Yu.V., Petrova E.M., Moscow: Khimiya
Publ., 1964, 404 p.
5. Alekseev V.A., Ryzhenko B.N., Shvartsev S.L., Geologicheskaya evolyutsiya i
samoorganizatsiya sistemy voda-poroda (Geological evolution and self-organization
of the water - rock system), Part 1: Sistema voda – poroda v zemnoy
kore: vzaimodeystvie, kinetika, ravnovesie, modelirovanie (System water - rock
in the crust: interaction, kinetics, balance, modeling), Novosibirsk: Publ. of SB
RAS, 2005, 244 p.
6. Goncharov I.V., Oblasov N.V., Samoylenko V.V. et al., Nedropol'zovanie XXI
vek, 2012, no. 5, pp. 50-55.
7. Pit'eva K.E., Gidrogeokhimiya: Uchebnoe. posobie (Hydrogeochemistry:
Textbook), Moscow: Publ. of MSU, 1988, 316 p.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

01.07.2022
29.06.2022
23.06.2022