Bazhenov formation reservoir rocks of the Palyanovskaya area (Western Siberia)

Authors: K.V. Strizhnev (Gasprom Neft JSC, RF, Saint-Petersburg), M.A. Cherevko (Gazpromneft – Khantos LLC, RF, Khanty-Mansiysk), V.V. Zhukov, F.R. Grabovskaya, I.A. Karpov, N.V. Morozov (Gazpromneft NTC LLC, RF, Saint-Petersburg)

Key words: lithotypes, TOC, reservoir rocks, bazhenov formation, Palyanovskaya area, Western Siberia

This paper is based on the results of lithological and geochemical core analysis. Obtained parameters allow to make detailed characterization of the Palyanovskaya area Bazhenov formation and to distinguish significant intervals containing reservoir rocks with mobile oil.
References
1. Braduchan Yu.V., Gurari F.Kh., Zakharov V.A. et al., Bazhenovskiy gorizont Zapadnoy Sibiri (Bazhenov horizon of Western Siberia), Novosibirsk: Nauka Publ., 1986, 216 p.
2. Zakharov V.A., Conditions of formation of the Volga-Berriasian high carbon of Bazhenov suite of Western Siberia According to the data of paleoecology (In Russ.) Collected papers “Evolyutsiya biosfery i bioraznoobraziya” (The evolution of the biosphere and biodiversity), Moscow: Tovarishchestvo nauchnykh izdaniy KMK Publ., pp. 552–568.
3. Gurari F.G., Domaniks and their petroleum potential (In Russ.), Sovetskaya
geologiya, 1991, no. 11, pp. 3–13.
4. Kollektory nefti bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri (Oil collectors of
Bazhenov suite of Western Siberia): edited by Dorofeeva T.V., Leningrad:
Nedra Publ., 1983, 131 p.
5. Bazhenova O.K., Burlin Yu.K., Sokolov B.A., Khain V.E., Geologiya i
geokhimiya nefti i gaza(Geology and geochemistry of oil and gas), Moscow:
Publ. of MSU, 2000, 415 p.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

06.02.2023
22.12.2022
22.12.2022